ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนเมืองปานวิทยา ย้ายไปใช้พื้นที่ของตนเอง ดังลิ้งข้างล่าง
www.mpws.ac.th/smss